พิธีเปิดตลาด 9 เพ(ร)าะสุข

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ณ วัดม่วงชุม ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีตัดริบบิ้นเปิดตลาด 9 เพ(ร)าะสุข ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสิงห์บุรี นายอำเภอบางระจัน และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งจัดโดยคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี สำหรับตลาด 9 เพ(ร)าะสุข ในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการต่อยอดในการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านต้นแบบ 9 เพ(ร)าะสุข คิดทำรอด "ก่อน" คิดทำรวย เกษตรทฤษฎีใหม่ จ.สิงห์บุรี ในการให้ความรู้แก่เกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์ และเมื่อมีโครงการ U2T เกิดขึ้น จึงได้เกิดการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มเกษตรกร ซึ่งคณะทำงานโครงการ U2T ต.ไม้ดัด ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการวางแผนการทำงานร่วมกันในการจัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้าชุมชน และเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้มีช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า
สำหรับตลาด 9 เพ(ร)าะสุข จะดำเนินการจัดขายสินค้าในทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

กิจกรรมอื่นๆ