การประชุม คกก.พิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/65

คุณขจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย / การพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การกำหนดเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สายสนับสนุน / การพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยข้อกำหนดจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

กิจกรรมอื่นๆ