การประชุม คกก.จัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มรท. ครั้งที่ 1/65

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างกำหนดเกณฑ์ผลผลิตหลัก กิจกรรมหลัก และการกำหนดศูนย์ต้นทุนหลัก ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / การพิจารณาเกณฑ์การปันส่วนจากศูนย์ต้นทุนสนับสนุน ไปยังศูนย์ต้นทุนหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / การพิจารณาร่างเกณฑ์การปันส่วนจากศูนย์ต้นทุนหลัก เข้าสู่ผลผลิตหลัก กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กิจกรรมอื่นๆ