มรท.ร่วมพิธีลงนาม MOU โครงการนำร่อง Local SME Startup & Scale Up Development

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนำร่อง Local SME Startup & Scale Up Development : วิศวกรสังคม (ซ่อมและสร้างให้สังคมเข้มแข็ง) ระยะที่ 1 ในรูปแบบการลงนามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานกิตติมศักดิ์ พร้อมทั้งมอบนโยบาย เพื่อการบูรณาการความร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่าย สำหรับสาระสำคัญตามบันทึกลงนามในครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในระดับภูมิภาค ผ่านการเสริมศักยภาพและสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการ รวมถึงการสร้างผู้ประกอบการใหม่จากเศรษฐกิจฐานราก โดยมุ่งเน้นสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้น การพัฒนา ยกระดับ และต่อยอดการดำเนินธุรกิจของทายาทธุรกิจในพื้นที่ ภายใต้โครงการนำร่อง Local SME Startup & Scale Up Development : วิศวกรสังคม (ซ่อมและสร้างให้สังคมเข้มแข็ง) ระยะที่ 1 โดยใช้ระบบ SME Academy 365 ซึ่งเป็น E-Learning Platform ของสำนักงานส่งเสริมวิสหากิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นเครื่องมือและกลไกในการพัฒนาผู้ประกอบการ และระบบ SME Coach ซึ่งเป็นระบบที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาแก่ SME ตลอดจนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการในชุมชนของพื้นที่นั้น ๆ รวมถึงเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์และสถานที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการ (ศูนย์บ่มเพาะ) และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจในระดับชุมชนและพื้นที่ต่อไป โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 2 ปี คือระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 - 9 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมอื่นๆ