พิธีลงนาม MOU การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องลวะปุระ ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 22) ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสื่อสร้างสรรค์ ระหว่าง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ กับ คณะวิทยาการจัดการ , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในรูปแบบการลงนามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อจัดการอบรมหลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในท้องถิ่น และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 1 ปี คือระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 - 14 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมอื่นๆ