รร.สาธิต มรท. จัดอบรมโครงการค่ายพัฒนาทักษะบูรณาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 อ.ดร.บุญยานุช เฉวียงหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการค่ายพัฒนาทักษะบูรณาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กิจกรรม STEM ศึกษา ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ STEM ศึกษา ตลอดจนเพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด และแก้ปัญหาตามกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สรายุทธ์ พานเทียน และ อ.วราวุธ สอาดสิน อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ผศ.ดร.กิติพันธ์ บุญอินทร์ และ รศ.ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, อ.เยาวลักษณ์ ยามสุข และ อ.อรวรรณ ดวงธรรมมา อาจารย์โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี, คุณวินัท วงษ์แหวน และ คุณพีระพงษ์ แย้มชุมพร นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 19 และ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบของการบรรยาย และการฝึกทดลองปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นการจัดอบรมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นการจัดอบรมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมอื่นๆ