สศว.ร่วมงาน 100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ร่วมงาน “100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในโอกาส ครบรอบ 100 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และร่วมการประชุมใหญ่สามัญสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ซึ่งในที่ประชุมได้จัดให้มีพิธียกย่องเชิดชูผู้มีผลงานดีเด่นและผู้มีคุณูปการต่องานด้านศิลปวัฒนธรรม โดย ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล ได้รับรางวัล "ราชภัฏคุณากร" โอกาสนี้ ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล ได้เข้าร่วมการเดินแบบงานแสดงผ้าไทย "สิริพัตรา บ่พิราลัย" ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในโอกาสทรงเปิดงาน "100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน" ซึ่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้นำผ้าทอลายดอกพิกุลและซุ้มประตูวังนารายณ์ราชนิเวศน์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ โอกาสนี้ ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล ร่วมเฝ้ารับเสด็จด้วย

กิจกรรมอื่นๆ