มรท.จัดสอบสัมภาษณ์ นศ.ภาคปกติ รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป/Portfolio ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป/Portfolio ในรูปแบบการสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับในวันนี้เป็นการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาในทุกหลักสูตร และทุกสาขาวิชา ซึ่งมีนักศึกษามารับการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ จำนวน 833 คน

กิจกรรมอื่นๆ