การประชุม คกก.อำนวยการ มรท. ครั้งที่ 1/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผ่อนผันให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ไม่ต้องชำระค่าปรับ / การพิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ