รักษาราชการแทนอธิการบดี มรท.นำผู้บริหาร มรท. ร่วมการประชุม คกก.ยุทธศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ณ โรงแรมซีแอนด์ซี จ.เชียงราย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย, คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และคุณมนสิชา ชำมะรี นักวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) 
โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างประเทศภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้วย

กิจกรรมอื่นๆ