รักษาราชการแทนอธิการบดี มรท. นำผู้บริหาร มรท. ร่วมการประชุมสัมมนารับมอบนโยบายการขับเคลื่อน ธัชชา, การลงนาม MOU ระหว่าง สป.อว. - มรภ. 38 แห่ง และ ม.เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และ คุณมนสิชา ชำมะรี นักวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, การลงนาม MOU การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
โดยเมื่อเวลา 09.15 น. เป็นการประชุมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts: TASSHA) หรือ ธัชชา และ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การผลิตและพัฒนาครู โดย ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จากนั้น ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมบันทึกลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศสำหรับการวิจัย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ และการบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ และบุคลากรทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ที่นำไปสู่การสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ของชาติ ตลอดจนเป็นคลังปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อสร้างความร่วมมือและระดมสมองจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักวิชาการ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา เพื่อการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ต่อยอดการประยุกต์ใช้ไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายอย่างเป็นรูปธรรม และทำให้งานวิจัยเกิดผลกระทบในวงกว้าง รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา และการสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี คือระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2565 - 27 เมษายน 2570
จากนั้นในเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นการประชุมสัมมนาเรื่อง "อว. สร้างชาติ" การปรับบทบาทหน้าที่มหาวิทยาลัยเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลวัตรและความท้าทายใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดย ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และในเวลา 13.00 น. ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

กิจกรรมอื่นๆ