I-TECH ร่วมกับ บ.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จัดอบรม Link Campus Cabling & Networking

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง 20/1001 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม Link Campus Cabling & Networking ซึ่งจัดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จากสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร, สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 45 คน ได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตในบ้านพักอาศัย ทั้งสาย Lan สายไฟเบอร์ออฟติก รวมทั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย ตลอดจนเพื่อฝึกทักษะภาคปฏิบัติการในการเชื่อมต่อสายสัญญาณ และอุปกรณ์กระจายสัญญาณในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิสิษฐ์ จรูญเกรียงชัย ผู้อำนวยการภาคกลาง บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ