รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น และ อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย ให้เกียรติประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในการเข้ารับฟังแนวทางการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2566 - 2570 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมอื่นๆ