สศว.จัดบรรยาย ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น "ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น" สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการเรียนการสอนและการวิจัย เป็นการผสมผสานกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น จากผู้รู้มาบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ