ครศ.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฯ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าที่เป็นครูประจำการที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 250 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รักษาการผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 11 และ 12 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบของการบรรยายและการแบ่งกลุ่มการเรียนรู้

กิจกรรมอื่นๆ