การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/65

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 22) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการประเมินความสำเร็จแผนการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2564 / การพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2565 / การพิจารณารายงานผลการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 / การพิจารณารายงานการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมด้านบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564 / การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาแผนการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565 / การพิจารณาการแก้ไขรายวิชาแทนของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 / การพิจารณารายงานการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 / การพิจารณารายงานการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2564 / การพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการให้บริการคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมอื่นๆ