มรท. จัดประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ U2T for BCG

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) หรือโครงการ "มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG" ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำตำบล และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เพื่อหารือร่วมกันในการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งในการดำเนินงานครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรับผิดชอบในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี, สิงห์บุรี, สระบุรี และ ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท รวมทั้งสิ้น 36 ตำบล และจะเริ่มลงพื้นที่ปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2565 เป็นระยะเวลา 3 เดือน

กิจกรรมอื่นๆ