สศว. ร่วมการประชุมวิชาการ “ศิลปวัฒนธรรม” ระดับชาติและระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 (International Conference on Arts and Culture-ICAC 2022) ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และศิลปะและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ในบริบทหลังการระบาดโควิด-19” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำหรับงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด
สำหรับงานในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 20 และ 21 มิถุนายน 2565 โดยในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เป็นการบรรยายพิเศษ “มุมมองการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตด้วยวัฒนธรรมพื้นถิ่น ในบริบทหลังการระบาดโควิด-19” / การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย / การนำเสนอบทความวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ / การจัดบูธแสดงนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดแสดงนิทรรศการเรื่อง ตำนานเมืองลพบุรี มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และงานเลี้ยงขอบคุณและพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพให้แก่เจ้าภาพการประชุมครั้งต่อไป ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
และในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เป็นการทัศนศึกษาย่านเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ต

กิจกรรมอื่นๆ