มรท. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 90 ปีฯ อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมการประชุมกับผู้ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) หรือโครงการ "มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG" ที่รับสมัครเพิ่มเติมในพื้นที่ที่จำนวนผู้ปฏิบัติงานยังไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในขั้นตอนในการดำเนินงาน การกำกับติดตาม ตลอดจนรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมกันนี้ได้มีการทำสัญญาการจ้างงานให้กับผู้ปฏิบัติงานด้วย

กิจกรรมอื่นๆ