การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 7/65

คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต / การพิจารณาอนุมัติการแก้ไขรหัสวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาการแกน หลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ / การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระยะ 6 เดือน (1ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) / การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เพิ่มเติม / การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย / การพิจารณาอนุมัติสำรองงบประมาณโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จากเงินสะสมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ