วจก. ร่วมลงนาม MOU เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ ระดับคณะวิชา

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องลวะปุระ ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ ระดับคณะวิชา ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม จำนวน 34 แห่ง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กุลบัณฑิต แสงดี อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ในฐานะผู้ประสานงานการลงนามความร่วมมือ ให้เกียรติร่วมลงนาม สำหรับสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมในงานด้านการผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะวิชา รวมถึงนิสิตหรือนักศึกษาของคณะวิชา โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี คือระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 - 27 กรกฎาคม 2570

กิจกรรมอื่นๆ