การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/65

รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ร. (I). ขาดสอบ (M และ X) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณารายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ / การพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2565 

กิจกรรมอื่นๆ