คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น มาตรวิทยาเพื่ออุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง 24/202 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น มาตรวิทยาเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งจัดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 59 คน ได้มีการพัฒนาความรู้ด้านมาตรวิทยาตามมาตรฐานที่กำหนด โดยได้รับเกียรติจาก คุณอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน คือในวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบของการบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ