การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 9/65

รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565

โดยมีวาระสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้แก่ รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ / การดำเนินงานการจัดทำรายงานประจำปีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 / แนวทางการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สายวิชาการ และสายสนับสนุน

กิจกรรมอื่นๆ