การประชุม คกก.นโยบายการเงินฯ ครั้งที่ 6/65

คุณดวงสมร วรฤทธิ์ ประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / การพิจารณาให้ข้อเสนอแนะการจัดงบประมาณเพื่อการประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมอื่นๆ