อุปนายกสภา มรท. และผู้บริหาร มรท. ร่วมการประชุมกำหนดแนวทาง แผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คุณขจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย เข้าร่วมการประชุมหารือการกำหนดแนวทาง แผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้สอดคล้องกับแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของรัฐบาล ร่วมกับ ศ.นพ.ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กิจกรรมอื่นๆ