วจก. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องลวะปุระ ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับพิธีมอบทุนครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ประเภทผลการเรียนดี พฤติกรรมดี มีจิตอาสาช่วยงานสาขาวิชาและคณะ รวมจำนวน 67 ทุน เป็นจำนวนเงิน 201,000 บาท

กิจกรรมอื่นๆ