การประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประกวดขบวนแห่กระทง งานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี 2565

ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการประกวดขบวนแห่กระทง งานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างผังขบวนแห่กระทง / การพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการกิจกรรมประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กิจกรรมอื่นๆ