ผู้บริหาร มรท. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดสรรทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.อภิชาติ อาวจำปา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดสรรทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทุน และชี้แจงการจัดสรรทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย คุณวราภรณ์ รุ่งตระการ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน / การอภิปราย เรื่อง โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และการขยายโครงการฯ โดย ศ.นิยะดา เหล่าสุนทร และ คุณวราภรณ์ รุ่งตระการ คณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ