การประชุม คกก.บริหารความเสี่ยง มรท. ครั้งที่ 9/65

รศ.วรวุฒิ เทพทอง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม  - 30 กันยายน 2565) / การพิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

กิจกรรมอื่นๆ