การประชุม คกก.อำนวยการ มรท. ครั้งที่ 6/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วโรกาสเสด็จทรงติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE และทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 / การพิจารณาร่างคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อระดมทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาขอเสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอนุญาตถอนเงินฝากประจำที่ครบกำหนด / การพิจารณารายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม Kick Off เปิดรั้วมหาวิทยาลัยแห่งความสุข / การพิจารณาการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เพื่อการจ่ายเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ / การพิจารณาการจัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม

กิจกรรมอื่นๆ