I-TECH จัดกิจกรรมประกวดดาว เดือน

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรมการประกวดดาว เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่มีความเป็นผู้นำพร้อมเป็นตัวแทนในเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจิตอาสาช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก อ.สถิตย์พร เกตุสกุล, อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, ว่าที่ ร.อ. ดร.ณัฐนันท์ พิมล, อ.เกตุวดี หิรัญพงษ์ และ อ.วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน

สำหรับผลการประกวด ประเภทดาว ชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ธันยากรณ์ เครือกิจ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ และ ประเภทเดือน ชนะเลิศ ได้แก่ นายพงศ์ภรณ์ น้อยชัยพฤกษ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

กิจกรรมอื่นๆ