ชมรมคอสเพลย์และวัฒนธรรมนานาชาติจัดกิจกรรมคอสเพลย์เพื่ออาชีพและการแต่งหน้าแบบคอสเพลย์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง 21/907 ชั้น 9 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมคอสเพลย์เพื่ออาชีพและการแต่งหน้าแบบคอสเพลย์ ซึ่งจัดโดยชมรมคอสเพลย์และวัฒนธรรมนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกชมรมและนักศึกษาที่สนใจได้มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการแต่งหน้าแบบคอสเพลย์ หรือการแต่งหน้าเลียนแบบจากตัวละครในเกมหรือการ์ตูน และเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก คุณศิริพร ชวลิต ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งหน้าแบบคอสเพลย์ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ