การประชุมนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นศ.โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู TRU-UNS ปี 2565

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ และ หอประชุม 1 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู TRU-UNS ประจำปี 2565 จาก Sebelas Maret University (UNS) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 12 คน สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาจาก Sebelas Maret University ได้นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการฝึกสอน และการใช้ชีวิตในประเทศไทย

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงานประกอบด้วย การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก Sebelas Maret University อินโดนีเซีย ที่ลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี รวมถึงการมอบเกียรติบัตรให้กับคณาจารย์พี่เลี้ยง คณะและสาขาวิชา และนักศึกษาที่คอยช่วยดูแลนักศึกษาตลอดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้นสิ้นสุดลง

กิจกรรมอื่นๆ