วจก.จัดโครงการสืบสานวิถีความเป็นไทยและส่งเสริมวัฒนธรรมเมืองละโว้

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณโถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 22) ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสืบสานวิถีความเป็นไทยและส่งเสริมวัฒนธรรมเมืองละโว้ พร้อมกล่าวอวยพรแก่นักศึกษาเนื่องในโอกาสประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 2566 สำหรับโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนค่านิยมที่ดีของสังคมไทย และเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมสาธิตการทำขนมไทยและอาหารไทย และกิจกรรมจับฉลากมอบของขวัญจากคณาจารย์ให้แก่นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ