มรท.ร่วมพิธีวันสถาปนาโรงพยาบาลอานันทมหิดล ครบรอบปีที่ 85

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชสักการะ พานพุ่มพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้เชิญเครื่องราชสักการะ พานพุ่มพระราชทานไปวาง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลอานันทมหิดล ครบรอบปีที่ 85

ในการนี้ อ.เอนก อ่อนไสว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายราชสักการะในครั้งนี้

กิจกรรมอื่นๆ