การประชุมสภาวิชาการ มรท. ครั้งที่ 1/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษสอนคณะวิทยาการจัดการ / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) วิชาเอกการจัดการ / การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา / การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต / การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2565 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ