การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ฯ

ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างกำหนดการแสดงเวทีกลางเรื่อง "ละโว้ธานี ศรีอโยธยา" ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวทีกลาง งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช / การพิจารณาร่างกำหนดการตารางกิจกรรมลานวิถีไทยในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ระหว่างวันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามหญ้าหน้าพระที่นั่งจันทรพิศาล พระนารายณ์ราชนิเวศน์ / การพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช / การพิจารณากิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ประจำปี พ.ศ.2566

กิจกรรมอื่นๆ