การประชุมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของ มรท. (กลุ่ม 2) ครั้งที่ 1/66

ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ ผู้แทนศูนย์ประสานงานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (กลุ่ม 2) ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุมวิสุทธสุนทร ชั้น 2 อาคารลวะศรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการติดตามและประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด

โอกาสนี้ อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมด้วย

กิจกรรมอื่นๆ