การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 1/66

รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ.2563 ข้อ 3 (4) / การพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2563 / การพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2561

กิจกรรมอื่นๆ