คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจข้อสอบโดยใช้ Application

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ อ.ดร.ปิยดา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจข้อสอบโดยใช้ Application Zipgrade ซึ่งเป็นโปรแกรมใช้ตรวจข้อสอบแบบปรนัยที่แสดงผลการตรวจได้ทันที ซึ่งช่วยลดภาระงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้สอนอย่างมาก สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าร่วมการอบรมได้สร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการการนำแอปพลิเคชันมาช่วยในตรวจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และเพื่อบูรณาการการจัดการความรู้สู่การพัฒนาที่สามารถปฏิบัติได้จริง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วัลย์ลิกา สุขสำราญ และ อ.ดร.สรายุทธ์ พานเทียน อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ