คณะวิทยาการ จัดประชุม คกก.บริหารงานกิจการ นศ.ฯ ครั้งที่ 1/66

อ.ดร.อุษณี จิตติมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา และทำบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย คณะวิทยาการจัดการ / การพิจารณาการคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ SEA-TVET ประจำปี 2566 / การพิจารณาการจัดกิจกรรมในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี / การพิจารณาการจัดโครงการส่งเสริมการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการดำรงชีวิต ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัลลภาฟาร์ม สเตย์ จ.ลพบุรี

กิจกรรมอื่นๆ