การประชุม คกก.บริหารงานบุคคลฯ ครั้งที่ 2/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สายวิชาการ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือสูงกว่า มีระยะเวลาของสัญญาจ้างจนถึงวันสุดท้ายของปีงบประมาณที่บุคคลนั้น มีอายุครบ 60 ปี จำนวน 2 ราย / การพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง / การพิจารณาหารือการจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กิจกรรมอื่นๆ