คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนานักศึกษาฯ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.ขวัญชัย ชัยอุดม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนานักศึกษา ตอนที่ 1 การพัฒนาสู่อาชีพที่ 2 สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 180 คน ได้เข้าใจหลักการพัฒนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอาชีพที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือภาคปฏิบัติในการพัฒนาอาชีพโดยการบูรณาการความรู้ในรายวิชาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นกับศาสตร์ด้านอื่น ๆ ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจหลักของการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ และเพื่อให้นักศึกษามีความรักสามัคคีในหมู่คณะ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพัชรายุธ เสือเทศ จากร้านผัดไทบุรี, คุณชัชรินทร์ ศรีสะดี และ คุณกนกภรณ์ สมร่าง จากร้านสถานีนมสด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ