วจก.ปฐมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 65

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ของคณะวิทยาการจัดการ สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 ของคณะวิทยาการจัดการ ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 80 คน ได้รับการเตรียมความพร้อมและรับทราบแนวทางในการปฏิบัติตัวในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และได้รับความรู้และทักษะในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ / การชี้แจงการบันทึกข้อมูลในสมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย ผศ.กฤดาพรรณ ปานทองคำ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ และ การบรรยายเรื่อง คู่มือการจัดทำสารนิพนธ์ โดย ผศ.คชา ศัยยกุล อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมอื่นๆ