มรท. จัดสอบสัมภาษณ์ นศ.ภาคปกติ รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป/Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป/Portfolio สำหรับในวันนี้เป็นการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาในทุกหลักสูตร และทุกสาขาวิชา ซึ่งมีนักศึกษามารับการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ จำนวน 979 คน และสำหรับในวันที่ 31 มีนาคม 2566 จะเป็นการสอบปฏิบัติเฉพาะทางสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา จำนวน 107 คน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในรอบที่ 2 ในวันที่ 5 เมษายน 2566 ทางเวปไซต์ของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมอื่นๆ