การประชุม คกก.บริหารสโมสรเจ้าหน้าที่ มรท. ครั้งที่ 1/66

คุณเจษฎา ภู่ระหงษ์ นายกสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / การพิจารณาการจัดทำเสื้อสโมสรเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อมอบให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน / การพิจารณาการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานสโมสรเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรมอื่นๆ