คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดเสวนา KM เทคนิคการเขียนตำราและหนังสือฯ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการเสวนาการจัดการความรู้ หัวข้อ เทคนิคการเขียนตำราและหนังสือ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในรูปแบบการเสวนาระบบ Hybrid Meeting สำหรับการเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องของเทคนิคการเขียนตำราและหนังสือที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, รศ.ดร.วินัย ใจกล้า อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, รศ.ดร.ดวงใจ บุญกุศล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูชาติ พยอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการเสวนา

กิจกรรมอื่นๆ