อธิการบดี มรท. พบผู้บริหาร Sam Houston State University หารือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกัน

เมื่อวันที่ 17 และ 18 เมษายน 2566 ณ Sam Houston State University รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เดินทางเข้าพบผู้บริหารและคณาจารย์ของ Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อหารือและร่วมเจรจาแนวทางการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการร่วมกัน อาทิ การเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นร่วมกัน เช่น หลักสูตร Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) หรือหลักสูตรการเป็นผู้สอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก, การพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน การศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก, การแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, การแลกเปลี่ยนอาจารย์, การทำวิจัยร่วมกัน ฯลฯ

นอกจากนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรียังได้เข้าศึกษาดูงาน Student Success Center ของห้องสมุด, Community Engagement Center และโครงการ Study Abroad ของ Sam Houston State University ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ