พิธีลงนาม MOU ว่าด้วยการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี และ บ.ลายพาดกรณ์ จำกัด

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร นักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการนำเข้าส่งออก ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี และ บริษัท ลายพาดกรณ์ จำกัด ในรูปแบบการลงนามระบบ Hybrid Meeting โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อร่วมกันผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านนักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการนำเข้าส่งออกให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อร่วมกันผลิตบุคลากรด้านนักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการนำเข้าส่งออกที่มีความสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้จริง มีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 3 ปี คือระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2566 - 24 เมษายน 2569

กิจกรรมอื่นๆ